Pondělí 17. února 2020, svátek má Miloslava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 17. února 2020 Miloslava

Zákon a Desatero

27. 03. 2009 19:22:39
Poněvadž dodnes jsou mezi křesťany takoví, kteří učí zachovávat zákon-Tóru (celou nebo částečně), ale „nechápou ani svá vlastní slova ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví“ – I.Tim.1,7,

porovnejme tyto snahy s Písmem.


I. Tóra

1) Je závazná pro křesťany?

Navzdory prostým textům o tomto tématu v Písmu, existuje mnoho nesprávných učení. Nejen nebiblických, ale někdy i vyloženě protibiblických. Mnohá nedorozumění by se vysvětlila pouhou představou, jak takový „zákon“ vypadá. Už samotný výraz zákon je zavádějící. Židé používají k pojmenování pěti knih Mojžíšových název Tóra, což znamená učení. K nedorozumění přispěl řecký překlad, který použil právnický pojem „nomos“, tj.zákon.

Historie, souvislosti Již samotný pohled na svitek Tóry naznačuje, jak je zmatené a zavádějící dělit Tóru na „ceremoniální“, „mravní“ atd. Buď je pro křesťany závazný celý svitek Tóry, nebo žádná jeho část.

Deut.33,4: „Tóru nám přikázal Mojžíš, o d k a z Jákobovu shromáždění.“

Hebrejské „morašah“se překládá jako odkaz, vlastnictví nebo dědictví. A „moraše“ se překládá jako touha nebo přání srdce (Job 17,11). A navíc: je to vlastnictví shromáždění Izraele. Tóra obsahuje 613 příkazů a zákazů, je návodem ke šťastnému, bohulibému životu. Stručnému výtahu z Tóry pak říkáme Desatero, Židé mu říkají „deset slov“.

Žalm 24,4: „Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.“

Autor toho žalmu „zkrátil“ Boží příkazy na čtyři. Okolo roku 700 př.n.l.pak prorok napsal:

Mich.6,8: „..abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“

Ani tato tři základní přikázání „nevydržela“ a 600 let před Mesiášem, napsal Abakuk:

Ab.2,4: „Spravedlivý bude žít z víry“.

Prorok Abakuk tím připravil cestu pro novozákonní učení: ne Tóra, ale víra v Mesiáše!

Sk.16,31: „...věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům“.

Okolo roku 450 před narozením Mesiáše čteme Malachiášův apel: „Pamatujte na Mojžíšovou Tóru...“, 3,22. Proč je psáno pamatujte? Snad proto, že se přiblížila doba, kdy se zaslíbení z Tóry o příchodu PROROKA naplní (Deut.18,15).


Tóra a pohané

Sami rabíni učí, že Tóra je dána jen pro židovský národ. Pohanům stačí zachovávat tzv. Noachitská přikázání, na základě Gen.9 kap.

Tóra a apoštolé

Za celou obec věřících Židů vyznal apoštol Petr: „Břímě Tóry jsme nemohli unést my, ani naši otcové!“ (Sk.15,10;Gal.2,14)


2) Tóra v učení ap.Pavla


Apoštol Pavel byl jediným rabínem mezi autory novozákonních knih a dostala se mu zvláštního poučení od samého Pána Ježíše (I.Kor.7,25; Gal.1,16;). Jeho základní postoj k Tóře:

a) „...kdybychom mohli získat spravedlnost z Tóry, byla by Kristova smrt zbytečná“ Gal.2,21;

b) „takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry“ Gal.3,24; (paidagogos - vychovatel přivedl žáka k učiteli a pak zase nazpět domu)

c) „...kdo se dá obřezat, je zavázán zachovávat celou Tóru“ Gal.5,3; (jinak NIKDO!)

d) „celá Tóra je shrnuta v: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého“ Gal.5,14;

e) „...naplňujte Tóru Kristovou“ Gal.6,2;


Ne Mojžíšova Tóra zavazuje křesťany, nýbrž Tóra Kristova, to je novozákonní učení!

f) „Tóra byla určena zlým, neposlušným, bezbožným, hříšníkům, vrahům, smilníkům, homosexuálům, zlodějům lidí, lhářům a křivopřísežníkům“ I.Tim.1,9-10;

g) „Kristus je cíl, konec Tóry...“ Řím.10,4; (věříme tomu Božímu slovu?)

h) „Kdo miluje, Tóru naplnil“ Řím.13,8;

i) „Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce...“ I.Tim.1,5;

j) „Tóra se musela změnit“ (příchodem Mesiáše) Žid.7,12;


3) Tóra v učení ap.Jana


a) „...kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova“ Zj.12,17;

Už snad nikdo nezjistí, proč je tento verš jeden z nejmilejších veršů pro ty křesťany, kteří chtějí prosazovat v Nové smlouvě Tóru, anebo alespoň její část – Desatero. Pravděpodobně je popletlo slovní spojení „desatero Božích přikázání“, běžně užívané v církvích všech dob.


Necháme hovořit Písmo. Zjevení napsal apoštol Jan a jen on může vysvětlit co jimi myslel:

a) „Přikázání nové vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem vás miloval já“ Jan 13,34;

b) „...to je mé přikázání, abyste se milovali“ Jan 15,12;

c) „A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat“ I.Jan 3,23;


4) Jakubova Tóra svobody


Z výroku Pána Ježíše víme, že „poznání pravdy osvobozuje“, Jan 8,32. Je-li tou Pravdou On sám, pak je zřejmé, že osvobozuje Jeho slovo, slovo evangelia. A o tom hovoří apoštol Jakub:

a) „...v tichosti přijměte zaseté slovo, mající moc spasit vaše duše“ Jak.1,21;

b) „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači...“ 1,22; (srov.Mat.7,21)

c) „Kdo se zahledí do dokonalého zákona-Tóry svobody...“ 1,25;

d) „Jestliže zachováváte královský zákon-Tóru podle Písem: Milovati budeš bližního svého“ Jak.2,8;

Jakubovo prolínání starozákonních veršů s novozákonními může být pro někoho matoucí. Je nutno zdůraznit, že Jakub adresuje svůj dopis 12 izraelským kmenům, z nichž někteří evangeliu již uvěřili. Jeho čtenáři, následovníci Pána Ježíše, mají být souzeni podle zákona-Tóry svobody. Porovnáme-li jeho slova se slovy Pána Ježíše: „Slova, kteráž jsem mluvil, ta jej budou soudit v nejposlednější den“, Jan 12,48, pak to znamená, že zákonem-Tórou svobody jsou slova Pána Ježíše, neboli Jeho evangelium.

Jakub nestaví slova Mojžíšovy Tóry proti evangeliu, ale snaží se je maximálně vzájemně skloubit pro všechny potenciální izraelské posluchače.


II. Zrušil Pán Ježíš Tóru?


Mat.5,17: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Tóru nebo proroky: nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit“.

Také tento verš mají zastánci platnosti desatera rádi, přestože mu málo rozumí. Mohl Pán Ježíš Tóru zrušit? Kdyby to učinil, mohli by se židé vymlouvat! Ne my jsme špatní, ta Tóra je chybná. On přišel naplnit nejen všechna zaslíbení Tóry, ale také její hlavní smysl – lásku!

„Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani čárka z Tóry, dokud se všechno n e s t a n e“ 18.verš. Ano, čtete dobře, ne dokud ho nenaplní lidé svou poslušností, ale dokud se všechno n e s t a n e, co je tam předpověděno! Ke správnému výkladu této celé kapitoly vede jen jeden klíč: „slyšeli jste“ protii „Já vám říkám“ Nemůže platit obojí!

a) „nezabiješ“ proti „kdo se jen hněvá“

b) „nezcizoložíš“ proti „kdo by se jen podíval“

c) „nebudeš přísahat křivě“ proti „nepřísahejte vůbec“

d) „oko za oko“ proti „nastav druhou tvář“

e) „...a nenávidět budeš nepřítele...“ proti „milujte své nepřátelé“...

Zbývá jen jedná možnost: buď platí to staré z Tóry, nebo to, co řekl Mesiáš Ježíš. Je-li můj klíč správný, pak Pán Ježíš nahradil „příkazy desatera“ vyššími zásadami. Vzpomeňme slova apoštola Pavla:
III. Desatero a lid Nové smlouvy


I.Tim.1,9: „Tóra není určena pro spravedlivého...“

Apoštol to vysvětlil v dopise Židům: „Nestanuli jste jako Izrael...před desaterem...“ 12,18. Pozorný čtenář může namítnout: t a k to tam není! A bude mít pravdu. Apoštol opravdu nenapsal doslova „před desaterem“, nýbrž to opsal slovy „před hlasem Božích slov“ 19.v. Když totiž čteme v Ex.20 zprávu o desateru, čteme tam jen krátce: „Bůh vyhlásil...“, a když Bůh vyhlásil desatero, lid řekl Mojžíšovi, „Bůh ať s námi nemluví...“

Jestliže učil apoštol Pavel církev, že lid Nové smlouvy není vázán desaterem, pak byl naprosto v souladu s proroctvím Jeremiáše z 3.kapitoly, 16.verše:

„...nebude se už říkat: Schrána smlouvy JHVH; ani jim na mysl nepřijde , nebudou ji připomínat, nebudou ji postrádat...“. To znamená:

- na schránu smlouvy s desaterem se lid Nové smlouvy nebude odvolávat;

- schrána smlouvy s desaterem nepřijde na mysl lidu Nové smlouvy;

- schrána smlouvy s desaterem nebude lidu Nové smlouvy chybět;


Kdo tedy předkládá desatero křesťanům k zachovávání, pak vyhrabává něco starého na úkor nového. Jde o neznalost Písem, v horším případě o nepoctivost ve výkladu Bible.


IV. Zkusme se podívat na desatero očima Nové smlouvy:


1) „Já jsem JHVH, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.“

Pro křesťany z pohanů to není pravda. Ti nikdy v Egyptě nebyli. Někteří vykladači kličkují poukazem na „duchovní Egypt“. Potom by ale museli i jiná přikázání vyložit duchovně a jejich pokus by logicky ztroskotal.

2) „ Nezobrazíš si napodobeninu a nebudeš se ji klanět...“

Jak to může platit pro někoho, kdo v srdci posvěcuje Pána Ježíše? Není to možné!

3) „Nezneužiješ jména JHVH, svého Boha...“

Lid Nové smlouvy zná jen jedno jméno, Jméno Ježíš. Jen v tomto jménu je spása!

4) „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý...“

V Nové smlouvě je u Božích dětí svatý každý okamžik života a o Pánu Ježíši přemýšlíme každý den. Mimo to: proč byla dána starozákonnímu lidu sobota? Když přišel Mojžíš v Egyptě s Božím slovem k Izraelcům, „neslyšeli ho kvůli otrocké práci“ (Ex.6,9) Aby mohli Božímu slovu naslouchat, dostali na to celý jeden den – sobotu. A židé se dodnes schází v sobotu k Božímu slovu.

5) „Cti rodiče, abys byl dlouho živ...“

V Nové smlouvě se může stát mučedníkem mladý věřící a nikomu není zaslíben dlouhý život na této zemi. O dalších pojednává oddíl 5.kapitoly Matoušova evangelia.


V. Ukázka z katechismu 21.století

„Ježíš dosvědčil svým jednáním a svým kázáním trvalou platnost desatera.“ (www.katechismus.cz paragraf 2076)

Protože desatero Božích přikázání vyjadřuje základní povinnosti člověka k Bohu a k bližnímu, zjevuje ve svém základním obsahu těžké závazky. Ty jsou v podstatě neměnné a zavazují vždy a všude. Nikdo nás jich nemůže zprostit. Bůh vryl deset přikázání do srdce lidské bytosti. (paragraf 2072)

Desatero tvoří nedělitelný celek. Každé „slovo“ odkazuje ke každému dalšímu slovu i ke všem ostatním; vzájemně se podmiňují. Obě desky se vzájemně vysvětlují; vytvářejí organickou jednotu. Přestoupit jedno přikázání, znamená porušit všechna ostatní. Nelze ctít jiné lidi, aniž by se vzdávala chvála Bohu, jejich Stvořiteli. A nebylo by možné klanět se Bohu bez lásky ke všem lidem, jeho tvorům. Desatero spojuje v jednotu život člověka ve vztahu k Bohu i ve vztahu ke společnosti. (2069)

Tridentský koncil učí, že deset přikázání zavazuje křesťany a že i ospravedlněný člověk je musí zachovávat. Druhý vatikánský koncil to potvrzuje: „Biskupové jako nástupci apoštolů přijímají od Pána ... poslání učit všechny národy a hlásat evangelium všemu tvorstvu, aby všichni lidé dosáhli spásy vírou, křtem a plněním přikázání.“ (2068)

Tak i desatero přikázání bylo dáno na dvou deskách. Říká se totiž, že tři přikázání byla napsána na jedné a sedm na druhé desce.“ (2067)

(stačí se podívat, jak ho členili židé!!!)

Slova desatera pro nás zůstávají svrchovaně platná. Vůbec nebyla zrušena; nabyla svůj plný význam a rozvoj příchodem Pána v lidském těle.“ (2063)

Církevní tradice, věrná Písmu a v souladu s Ježíšovým příkladem, uznala základní důležitost a význam Desatera. (2078)

Pokračování zde

Autor: Karel Orlík | pátek 27.3.2009 19:22 | karma článku: 7.55 | přečteno: 1178x

Další články blogera

Karel Orlík

Mezinárodní právo – III.část

Před konferenci vítězů v San Remo v dubnu 1920 neexistoval jediný nezávislý arabský stát. Všech 22 arabských států Arabské ligy vzniklo jako výsledek konference nebo mnohem později.

11.2.2020 v 6:00 | Karma článku: 13.64 | Přečteno: 187 | Diskuse

Karel Orlík

Mezinárodní právo – II. část

Nepřátelé izraelského státu neustále obviňují Izrael, že porušuje Mezinárodní právo“ a různé rezoluce OSN. Rezoluce OSN č. 2334 tvrdí, že:

10.2.2020 v 6:00 | Karma článku: 14.13 | Přečteno: 145 | Diskuse

Karel Orlík

Mezinárodní právo – odkdy platí a pro koho – I. část

„Mezinárodní právo, také známé jako mezinárodní veřejné právo a právo národů, je soubor pravidel, norem a standardů obecně přijímaných ve vztazích mezi národy.

9.2.2020 v 7:01 | Karma článku: 13.13 | Přečteno: 248 | Diskuse

Karel Orlík

Projde Nancy Pelosiové její nenávistný výlev v Bílém domě bez trestu?

Mluvčí Bílého domu Nancy Pelosiová se neovládla a před kamerami roztrhala písemnou kopii projevu Donalda Trumpa. Během krátké doby tak dvakrát zneuctila úřad prezidenta Spojených států.

8.2.2020 v 7:01 | Karma článku: 39.76 | Přečteno: 1635 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jana Marková

Vnutí nám EU americké hovězí výměnou za zisky německých automobilek?

Dovoz masa přes půl zeměkoule postrádá jakoukoliv logiku i za normální situace. V současné bezuhlíkové Evropě by to měl být přímo zločin. Ale co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

17.2.2020 v 9:00 | Karma článku: 33.18 | Přečteno: 618 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Někdo umřel, někdo odešel, někdo ví a někdo neví

Myslím si, že od počátku r. 2019 až dosud umřeli dva blogeři. Ti, co je znali, tak jim to bylo pochopitelně líto. Někteří blogeři, konkrétně jedna blogerka, byla právem odejíta, někdo šel sám, někdo se loučí, aby asi zůstal.

17.2.2020 v 7:21 | Karma článku: 12.81 | Přečteno: 465 | Diskuse

Ivo Pavera

Jak přežít elektromobilitu - vybíráme vůz (část 4 .)

Na ulici mne oslovil cizí muž: "Vidím, že máte E-Golfa, jste s ním spokojený? Četl jsme, že nejlepší elektromobily jsou Tesla 3, ale mně se víc líbí E-Golf, je to německá kvalita." Co v rychlosti na takovouto otázku odpovědět?

17.2.2020 v 7:12 | Karma článku: 6.58 | Přečteno: 327 | Diskuse

Jana Majová

Maceší blog - ze zákulisí života otce, který se nestýká se svým dítětem.

1. lednem začal neuvěřitelný devátý rok, kdy se točíme v mixéru naprosto nevyzpytatelného opatrovnického systému. Jsme jedněmi z těch, kteří uvízli v neférových tenatech. Mám intenzivní pocit, že není úniku.

16.2.2020 v 20:57 | Karma článku: 20.52 | Přečteno: 513 | Diskuse

Olga Pavlíková

Rozlúčkový blog 2

Přemýšlím nad nesmrtelností chrousta, nad omezeností lidského konání, nad schopností a touhou člověka vládnout i nechat se ovládat.

16.2.2020 v 13:37 | Karma článku: 15.60 | Přečteno: 372 | Diskuse
Počet článků 226 Celková karma 23.07 Průměrná čtenost 1238
Zajímám se o dění okolo nás

Najdete na iDNES.cz